MR

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is een wettelijk vastgelegd orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. De Wet Medezeggenschap Scholen verplicht iedere school een MR te hebben en regelt de samenstelling, bevoegdheden en taken van de raad.

De MR denkt mee, adviseert of stemt in met allerlei zaken die met school te maken hebben.

 

De MR van het SO van Mytylschool Ariane de Ranitz bestaat uit tien leden.

Vijf vertegenwoordigers van ouders van leerlingen (de oudergeleding) en vijf vertegenwoordigers van de teamleden (de personeelsgeleding).

De gekozen MR-leden hebben een zittingstermijn van vier jaar. Daarna zijn zij aftredend maar kunnen zich herkiesbaar stellen.

Samenstelling personeelsgeleding:

  Ineke de Wit - voorzitter: i.dewit@mytylschoolutrecht.nl

  Inge Rademaker: i.rademaker@mytylschoolutrecht.nl

  Surya Haentjens-Dekker: s.haentjens@mytylschoolutrecht.nl

 Arina Fredrikze: a.fredrikze@mytylschoolutrecht.nl 

 

Samenstelling oudergeleding:

  Bart Sammelius - secretaris a.i. : bart.sammelius@xs4all.nl

  Karen Mommers - notulist: karen.mommers@gmail.com

  Jeroen Kreijne: jeroen@kreijne.eu

  Ed Soesbergen: ed@soesbergen.nl 

  Vacature (liefst vanuit NML)

 

Berichten voor de MR

Als ouder kunt u contact zoeken met de MR met uw specifieke vragen.
De MR beschikt over een eigen e-mailadres:  mr-so@mytylschoolutrecht.nl 

U kunt eventueel ook een e-mail rechtstreeks naar de betreffende persoon sturen (zie ook Werkgroepen binnen de MR).

Ook kunt u gebruikmaken van de rode MR-brievenbus. Deze bevindt zich in de hal links, naast het kantoor van Dick Visser.

 

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.