De MR van mytylschool Ariane de Ranitz denkt mee en adviseert over zaken zoals:

            - personeelsbeleid; o.a. formatie (aantal leerkrachten, klasassistenten en 

              onderwijsondersteunend personeel), taakbeleid en ARBO

            - huisvesting; locatie, onderhoud, inrichting en veiligheid

            - financiën; inkomsten, uitgaven, begroting en kostenraming

            - onderwijskundig beleid

            - communicatie met derden

 De MR heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van haar taak nodig is.
De taken en bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd in de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen). De vorm en inhoud van de MR wordt bepaald door enerzijds deze wet en anderzijds de behoefte van de school. In die zin is iedere MR uniek te noemen.

 

Vergaderdata 2016-2017

De MR vergadert 8x per schooljaar, dit is gemiddeld 1x per 6 weken.

Op onderstaande data zijn de MR vergaderingen gepland:
-22 november 2016

-10 januari 2017
-14 februari 2017
-14 maart 2017
-18 april 2017
-23 mei 2017
-27 juni 2017

De MR vergaderingen vinden in de regel plaats in de personeelskamer van mytylschool Ariane de Ranitz op dinsdagavond van 19:45 - 21:45 uur. De MR vergadert onderling en bepaalt haar beleid. De directeur (Harry Rops) is de tweede helft van de vergadering aanwezig om de MR nader te informeren en plannen en voorstellen toe te lichten.

 

Als ouder mag u als toehoorder altijd een MR vergadering bijwonen. Mocht u daarin geïnteresseerd zijn, laat u dat dan even weten via het e-mail adres van de MR: mr@mytylschoolutrecht.nl

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

Naast de MR is binnen Stichting De Kleine Prins (waar o.a. mytylschool Ariane de Ranitz onder valt) ook de GMR actief. De GMR is niet gelijk verdeeld over personeel en ouders. Dit heeft te maken met het feit dat er voor het bestuursbureau en de ambulantedienst geen ouders zijn. De verdeling van de GMR bestaat uit: zes personeelsleden en vier ouders (Ariane de Ranitz SO, Ariane de Ranitz VSO, De Trappenberg en De Schans).

 

De notulen van de MR worden voor leerkrachten, klasassistenten en ouders beschikbaar gesteld via MaxClass.

 

 

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.