MR

Wat is de Medezeggenschapsraad?
De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur

in het onderwijs. De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) verplicht elke school om een MR te hebben en regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad.
De samenstelling hangt af van het schooltype. Ouders en personeel kunnen via de Medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. 

De MR op het VSO van onze school bestaat uit zes leden, drie vertegenwoordigers van ouders van leerlingen (de oudergeleding) en drie vertegenwoordigers van personeelszijde (de personeelsgeleding). De (gekozen) MR-leden hebben een zittingstermijn van vier jaar. Daarna zijn zij aftredend, maar kunnen zich herkiesbaar stellen.

Voorwaarde om als ouders in de MR zitting te kunnen nemen, is dat zij een zoon/dochter op school hebben; een personeelslid dient op school werkzaam te zijn.  

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
Als MR-lid heb je een kijkje in de keuken van de school. De MR heeft daarbij recht op alle informatie, die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. De MR denkt mee, adviseert en beslist over zaken als:

·         Personeelsbeleid: o.a. formatie (aantal leerkrachten, klassenassistenten en    
          onderwijsondersteunend personeel), taakbelasting, ARBO

·         Huisvesting: locatie, inrichting, veiligheid

·         Financiën: inkomsten en uitgaven, begroting, kostenraming

·         Onderwijskundig beleid

·         Communicatie met derden

 

Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR. Deze

bestaat uit een gelijk verdeelde delegatie van personeelsleden en ouders van de Medezeggenschapsraden van de scholen, die onder de verantwoordelijkheid vallen van De Kleine Prins. 

Wat zijn de activiteiten van de MR-leden?

·         Het bijwonen van de MR-vergaderingen, ca zes tot acht keer per jaar.

De vergaderingen zijn altijd op maandag-of dinsdagavond, van 19.30 - 22.00 uur.

·         Het lezen van diverse beleidsstukken.

·         Het stellen van (kritische) vragen en beoordelen van beleid.

·         Het voorstellen van nieuwe activiteiten of ontwikkelingen.

 

Ouders en personeel willen, in goed overleg met bestuur en directie, samen zorg dragen voor het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs.

Toegankelijkheid MR-vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en toegankelijk voor ouders/verzorgers en personeelsleden van het VSO. In een enkel geval kan een uitzondering worden gemaakt voor een deel van een vergadering, waarin privacygevoelige of persoonsgerelateerde zaken aan de orde komen. Dit wordt ter plaatse door de voorzitter (eventueel in overleg met de aanwezige MR-leden) bepaald. Over de uiteindelijke beslissing wordt geen verdere discussie gevoerd; aanwezige belangstellenden dienen dit besluit te respecteren en de vergadering direct (tijdelijk) te verlaten wanneer zij hiertoe worden verzocht.

Om de toegankelijkheid van de MR-vergaderingen zoveel mogelijk te waarborgen, worden de vergaderingen in principe altijd op school gehouden, in de avonduren.

Vergaderdata schooljaar 2017-2018:
28 augustus 2017
30 oktober 2017
18 december 2017
19 februari 2018
26 maart 2018
28 mei 2018

Leden Medezeggenschapsraad
Personeelsgeleding:
·         Simone Veldhuizen
·         Willemien Hofstra
·         Willem Bottinga

Oudergeleding: 
·         Philine Spruijt
·         Martthijs Schulenklopper
·         Mirthe Polanen 

De directeur dhr. J Swuste, wordt als gesprekspartner uitgenodigd om beleid mondeling toe te lichten.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.