Ziekmelden en Bijzonder verlof


Ziek melden
AIs de leerling ziek of om andere redenen afwezig is, dient dit telefonisch door de ouders/verzorgers vóór 08.30 uur doorgegeven te worden aan het secretariaat van de school (tel: 030 - 2567446) met vermelding van de reden en de te verwachten duur van de afwezigheid. Dit geldt ook voor meerderjarige leerlingen.

Wanneer de school géén melding door ouders/verzorgers krijgt, zal dit geregistreerd worden als ongeoorloofd verzuim.


Ook bezoek aan tandarts of (huis)arts dient van tevoren door ouders/verzorgers gemeld te worden.

Ziek melden bij stage
Wanneer de leerling ziek is op een dag dat hij/zij stage loopt buiten de school, dan dienen ouders dit tevens voor 08.30 uur telefonisch door te geven aan het stageadres en de school. Het telefoonnummer van het stageadres vindt u in het stagecontract.

 

Bijzonder verlof aanvragen
Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk extra vrij te krijgen van school. Het verzoek voor extra verlof dient minimaal twee weken van te voren schriftelijk te worden ingediend bij de directie van Ariane de Ranitz. Hiervoor is een formulier verkrijgbaar bij de administratie van de school. De directie geeft slechts toestemming voor extra verlof als hier een wettelijke grond voor is.

Via onderstaande link kunt u het formulier downloaden:
Aanvraag bijzonder verlof leerling VSO

 

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.